Evo-kivikatuse-ehitus-Saku-1.jpg
Evo-kivikatuse-ehitus-Saku-2.jpg
Evo-kivikatuse-ehitus-Saku-3.jpg

Evo kivikatuse ehitus Sakus

Katusefermide paigaldus ja kivikatte paigaldus EVO

  • Maht: 258m2
  • Toode: Evo
  • Tootja: BMI Monier

Category :

Evo kivikatus

Kuupäev :

Thursday May 28th, 2020