kivikatus_rubin13v.jpg
kivikatus_savikivi_rubin13v.jpg
läbiviik_rubin13v.jpg
tiilikatto_rubin13v.jpg

Kivikatus Rubin13v

Eramu katuse soojustamine ja kivikatuse ehitus Rubin 13v

  • Katusetööde maht: 191 m2
  • Katusekivi: Rubin 13V
  • Värv: Angoob Vasepunane
  • Toode: Monier

 

Category :

Rubin 13V

Kuupäev :

Saturday June 9th, 2012